Általános szerződési feltételek

1. Szolgáltató

Cégnév: Antener Oktatásszervező Kft

Székhely: 4030 Debrecen Híd köz 10. fsz. 2. 

Képviselő: Lakatos Norbert (ügyvezető)

Cégjegyzékszám: 09 09 016093

Cégalapítás dátuma: 2008. december 1.

A cég fő tevékenysége: 8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

Adószám: 14573420-2-09

Számlavezető bank: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700457-71342528-51100005

E-mail cím: antener@antener.hu

 

2. Jelentkező

Jelentkező az a természetes személy, aki a honlapon biztosított űrlapon keresztül bármilyen rendezvényre vagy képzésre jelentkezik.

 

3. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a Jelentkező között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Felhasználó az űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került vagy az excelninja.hu vagy a Szolgáltató weboldalán.

Jelen ÁSZF 2020. február 16. napjától határozatlan időre szól.

 

4. Kötelezettségek

A Jelentkező jogai és kötelezettsége

A Jelentkező a honlapon meghirdetett rendezvényre, képzésre, a honlapon elhelyezett űrlap kitöltésével, és elküldésével kötelezettséget vállal a rendezvény, képzés díjának banki átutalással, vagy bankkártyával történő kifizetésére. A kifizetést követen a Jelentkező vállalja, hogy a vonatkozó képzésre vonatkozólag a jelen ÁSZF-ben bemutatott felnőttképzési szerződést köt a Szolgáltatóval legkésőbb a képzés vagy a rendezvény megkezdéséig, mely szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, a Szolgáltató által kért módon  és határidőben (papír alapon, e-mail-ben vagy webes űrlap kitöltésével). A szerződés megkötését követően a képzésre, vagy a rendezvényre vonatkozó kötelezettségeket a felnőttképzési szerződés rögzíti.

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettsége     

A Szolgáltató vállalja, hogy a képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki a befizetett összegről. A vonatkozó képzésre vonatkozólag előkészíti a felnőttképzési szerződést, melyhez a Jelentkezőtől bekéri a szerződéskötéshez szükséges adatokat ésszerű határidőn belül. A Szolgáltató vállalja, hogy az adott képzésre vonatkozólag legkésőbb a képzés vagy a rendezvény megkezdéséig a felnőttképzési szerződést aláírja a Jelentkezővel. A szerződés megkötését követően a képzésre, vagy a rendezvényre vonatkozó kötelezettségeket a felnőttképzési szerződés rögzíti.

5.Elállás

A Jelentkező elállási jogai:

  • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Jelentkező, szabadon elállhat a képzés vagy a rendezvényen való részvételtől, amennyiben azt írásban, vagy e-mailben jelzi a Szolgáltatónak. Ebben az esetben fizetési kötelezettség a Jelentkezőnél nem áll fenn.
  • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, de a képzés vagy a rendezvény megkezdését megelőzően több mint 14 nappal történő lemondás esetén a Jelentkezőnek lehetősége van maga helyett más jelentkezőnek átadni a képzésen vagy a rendezvényen biztosított helyét, úgy hogy az új jelentkező elektronikus jelentkezését megelőzően email útján jelzi az új Résztvevő nevét a Szolgáltatónak. Az új résztvevő képzési díjának, vagy annak honlapon feltűntetett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a Szolgáltató a befizetett összeget visszautalja a Jelentkező bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján. Amennyiben a képzési részvétel átadásával a Jelentkező nem él, befizetett képzési díj, adminisztrációs díjnak minősül, így az a Jelentkezőnek nem jár vissza..
  • A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, és a képzés, vagy rendezvény megkezdését megelőzően 14 napon belül történő lemondás esetén, vagy amennyiben a Jelentkező a képzésen lemondás nélkül nem jelenik meg, a befizetett képzési/részvételi díj adminisztrációs díjnak minősül,így az a Jelentkezőnek nem jár vissza.
  • A képzés megkezdését követően a Jelentkezőt elállási jog a Felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint illeti meg.

A Szolgáltató elállási jogai:

  • Alacsony résztvevői létszám esetén a Szolgáltatót elállási jog a képzés vagy rendezvény megkezdését megelőző 3-ik napig áll fenn, elállás esetén, e-mailben és/vagy telefonon jelzi a Jelentkezőnek a rendezvény elmaradását és a Szolgáltató a befizetett összeget visszautalja a Jelentkező bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.
  • A Szolgáltató a Jelentkezők képzésen vagy a rendezvényen történő részvételét a részvételi díj, vagy annak honlapon feltűntetett első részletének bankhoz történő beérkezésének sorrendjében biztosítja. A Szolgáltató minden elkövet, hogy a maximális, résztvevői létszám elérése után újabb jelentkezések ne történjenek, azonban ennek megtörténte esetén a Szolgáltató a képzés megkezdéséig elállhat a szolgáltatás nyújtásától. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Jelentkezőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen vagy a rendezvényen, majd a befizetett összeget visszautalja a Jelentkező bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.
  • Vis maior okokból történő elállás joga a Szolgáltatót a képzés megkezdéséig illeti meg. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Jelentkezőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen vagy a rendezvényen, majd a befizetett összeget visszautalja a Jelentkező bankszámlájára, vagy jóváírja bankkártyáján.

 

6.Felnőttképzési szerződés

A képzés vagy rendezvény megkezdésig a Jelentkező és a Szolgáltató az alábbi formában, de a honlapon feltűntetett képzésnek megfelelő tartalommal Felnőttképzés szerződést köt egymással. A felnőttképzési szerződés megkötését követően jelen ASZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek, az adatkezelési szabályokra vonatkozó előírások kivételével megszűnnek.

A Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a szolgáltató által kért formában és határidőben. A Szolgáltató a megküldött adatok valóságtartlamát, nem csak azok formai megfelelését ellenőrzi. Szükség esetén hibajavításra szólítja fel a Jelentkezőt. Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének, vagy az adatok javításának a Jelentkező nem tesz eleget, úgy az a részéről elállásnak minősül.

7. Bankkártyás fizetés

Internetes portálunkon lehetőség van Barion fizetésre is, melyet bankkártyával is ki tudsz egyenlíteni. Fizetéskor átirányítunk a Barion magyar nyelvű fizetőoldalára, ahol a fizetés közvetlenül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Internetes portálunk a bankkártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhetünk.

Részletesebb tájékoztatásért kattints ide: Barion tájékoztató

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

 

9. Kapcsolattartás, segítségnyújtás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: hello@excelninja.hu és antener@antener.hu

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-1-785 -5865, mely munkanapokon 9 és 16 óra között kereshető.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.